Bài giảng viện

Tháng 12 2019

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

Tháng 11 2019

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Tháng 9 2019

Bài giảng viện
Some inverse source problems in semilinear fractional PDEs
Báo cáo viên: Giáo sư Marian Slodicka (Ghent University, Belgium)

Tháng 6 2019

Bài giảng viện
Algebraic structures for topological summaries of data
Báo cáo viên: Giáo sư Ezra Miller (Duke University)

Tháng 3 2019

Bài giảng viện
From continuous rational to regulous functions
Người trình bày: Giáo sư Krzysztof Kurdyka (Université Mont Blanc)

Bài giảng viện
Self-avoiding walk, spin systems, and renormalization
Báo cáo viên: Professor Gordon Slade (University of British Columbia)

Bài giảng viện
How accurate are solutions of optimal control problems?
Báo cáo viên: Professor Arnd Ro"sch (Universita"t Duisburg-Essen)

Công bố khoa học mới