HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 12 2017
Thứ ba 26 Tháng 12 2017
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Noise induces phenomena in nonlinear systems
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn

13:00 

Xêmina
Big Proofs and Formal Abstracts
Người báo cáo: Giáo sư Thomas Hales

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới