HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 7 2022 - 31 Tháng 7 2022

Xêmina Hình học đại số
Generalized Clifford algebras
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Bách (Université Paris 13)

25 Tháng 7 2022 - 31 Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới