HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

06 Tháng 9 2021 - 12 Tháng 9 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
Property (QT) of 3-manifold groups
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (BICMR, Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Derived categories and motives of moduli spaces of vector bundles on curves
Speaker: Prof. Kyoung-Seog Lee (Miami University)

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Symplectic and orthogonal Hecke curves
Speaker: Prof. Insong Choe (Konkuk University)

06 Tháng 9 2021 - 12 Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày