HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 15:00, thứ tư, 08/09/2021

Tóm tắt: Chúng tôi trình bày về cấu trúc của các liên thông kì dị chính qui trên một đại số địa phương Noether đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một tương ứng Riemann - Hilbert đối với các liên thông kì dị chính qui trên đường thẳng xạ ảnh tương đối bỏ đi 2 điểm.

Hình thức: Online qua google meet, https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Trở lại

Công bố khoa học mới