HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

06 Tháng 9 2021 - 12 Tháng 9 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
Property (QT) of 3-manifold groups
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (BICMR, Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Derived categories and motives of moduli spaces of vector bundles on curves
Speaker: Prof. Kyoung-Seog Lee (Miami University)

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Symplectic and orthogonal Hecke curves
Speaker: Prof. Insong Choe (Konkuk University)

06 Tháng 9 2021 - 12 Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới