HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

06 Tháng 1 2020 - 12 Tháng 1 2020

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A Modified Graham's Scan Algorithm for Finding Connected Orthogonal Convex Hulls of a Finite Set of Points in the Plane
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Symbol-Pair and Symbol-Triple Distances of Repeated-Root Constacylic Codes of Prime Power Lengths over Finite Fields
Báo cáo viên: Dinh Hai (USA)

Xêmina Hình học giải tích
Stable rank for C*-algebra
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C (Part I)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

Xêmina Xác suất và thống kê
From correlation inequalities to extremal set theory
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn

06 Tháng 1 2020 - 12 Tháng 1 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới