HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 09 Tháng 1 2020
Thứ năm 09 Tháng 1 2020
09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Stable rank for C*-algebra
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C (Part I)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
From correlation inequalities to extremal set theory
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới