HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

From correlation inequalities to extremal set theory
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 9 tháng 1 năm 2020
Địa điểm: Phòng 507-508, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk I will discuss some old and new applications of correlation inequalities to extremal set theory. This includes my joint work with Matija Bucic, Shoham Letzter, and Benny Sudakov

Trở lại

Công bố khoa học mới