HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

From correlation inequalities to extremal set theory
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 9 tháng 1 năm 2020
Địa điểm: Phòng 507-508, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk I will discuss some old and new applications of correlation inequalities to extremal set theory. This includes my joint work with Matija Bucic, Shoham Letzter, and Benny Sudakov

Trở lại