HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 11 2019 - 17 Tháng 11 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Boundedness of maximal operators and singular integrals on the weighted Lorentz and Morrey spaces
Báo cáo viên: Kiều Hữu Dũng

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of positive neural networks in bidirectional associative models with delays
Báo cáo viên: Lê Đào Hải An

11 Tháng 11 2019 - 17 Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày