HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 11 2019 - 17 Tháng 11 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Boundedness of maximal operators and singular integrals on the weighted Lorentz and Morrey spaces
Báo cáo viên: Kiều Hữu Dũng

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of positive neural networks in bidirectional associative models with delays
Báo cáo viên: Lê Đào Hải An

11 Tháng 11 2019 - 17 Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới