HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 1 2019 - 03 Tháng 2 2019

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
Stack của các bó quasi-coherent
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

28 Tháng 1 2019 - 03 Tháng 2 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới