HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Stack của các bó quasi-coherent
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại