HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 3 2018 - 01 Tháng 4 2018

Xêmina Phương trình vi phân
The Variational Inequality Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Xêminar liên phòng Đại số & Lý thuyết số - Hình học & Topo - Cơ sở Toán học của Tin học
Helly Type Theorem
Báo cáo viên: Gil Kalai (Hebrew University of Jerusalem)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
How can combinatorial optimization help in practice?
Báo cáo viên: Sigrid Knust (Osnabrueck University)

26 Tháng 3 2018 - 01 Tháng 4 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày