HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Helly Type Theorem
Báo cáo viên: Gil Kalai (Hebrew University of Jerusalem)
Thời gian: 9h sáng thứ 4, ngày 28 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: I will talk about combinatorial theorems about convex sets of by Helly, Radon, Caratheodory, Tverberg and others and try to explain how geometric, combinatorial and topological ideas come together.

Trở lại

Công bố khoa học mới