HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Helly Type Theorem
Báo cáo viên: Gil Kalai (Hebrew University of Jerusalem)
Thời gian: 9h sáng thứ 4, ngày 28 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: I will talk about combinatorial theorems about convex sets of by Helly, Radon, Caratheodory, Tverberg and others and try to explain how geometric, combinatorial and topological ideas come together.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới