HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 3 2018 - 01 Tháng 4 2018

Xêmina Phương trình vi phân
The Variational Inequality Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Xêminar liên phòng Đại số & Lý thuyết số - Hình học & Topo - Cơ sở Toán học của Tin học
Helly Type Theorem
Báo cáo viên: Gil Kalai (Hebrew University of Jerusalem)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
How can combinatorial optimization help in practice?
Báo cáo viên: Sigrid Knust (Osnabrueck University)

26 Tháng 3 2018 - 01 Tháng 4 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới