HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 6 2017 - 25 Tháng 6 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

Hội nghị, hội thảo
Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

Hội nghị, hội thảo
Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

Hội nghị, hội thảo
Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

19 Tháng 6 2017 - 25 Tháng 6 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày