Tháng 12 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Optimization of Solid Waste Management
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Tháng 11 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Tháng 10 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Random Walk in Complex Network and some Applications
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Implementing diferential privacy in machine learning
Báo cáo viên: Trần Bảo Trung

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The conflict-free connection number of connected graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung

Tháng 9 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cohen-Macaulay and (S2) properties of the second power of squarefree monomial ideals
Báo cáo viên: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The unmixed closure of a Newton polyhedron
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Subgraph statistics
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Tháng 7 2019
Tháng 5 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Sắp xếp trên cây
Báo cáo viên: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Mahonian statistic on pattern avoiding permutations and on words
Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương - Đại học Việt - Đức

Tháng 1 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới