Tháng 12 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Optimization of Solid Waste Management
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới