Tháng 7 2022

Xêmina Phương trình vi phân
Existence and non-existence of solutions for semilinear bi$-\Delta_{\gamma}-$Laplace equation
Người báo cáo: TS Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới