Tháng 6 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Speaker: Nguyen Trung Thanh (Rowan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành, ĐH Rowan, Mỹ

Tháng 6 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới