Lịch theo ngày

Thứ tư 12 Tháng 6 2019
Thứ tư 12 Tháng 6 2019
08:00 

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Speaker: Nguyen Trung Thanh (Rowan University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới