HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 15/9/2020

Tóm tắt:Trình bày bài toán tìm các đường convex ropes nối hai đỉnh của một đa giác đơn. Bài toán này được đưa ra bởi Peshkin and Sanderson năm 1986.

Tài liệu tham khảo:

M.A. Peshkin & A.C. Sanderson, Reachable grasps on a polygon: the convex rope algorithm, IEEE Transactions on Robotics and Automation 2:1 (1986)

Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027

hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Trở lại

Công bố khoa học mới