HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Long term behavior of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Thời gian: 10h45, Thứ tư, ngày 6/11/2019
Địa điểm: phòng 606 nhà A6
Tóm tắt: In this talk, we present our recent work on the convergence  at infinity of viscosity solutions to Parabolic complex Monge-Ampère equations on strongly pseudoconvex domains in C^n. This is an extension of a result by Eyssidieux-Guedj-Zeriahi in 2015.

Trở lại

Công bố khoa học mới