HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, thứ 6, ngày 18/10/2019
Địa điểm: Phòng 606 nhà A6
Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày định lý Choquet, Haviland và bài toán Moment chặt cụt.

Tài liệu tham khảo: The Moment Problem, của tác giả Konrad Schmudgen.

Trở lại

Công bố khoa học mới