HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reinforcement Learning Method for Multi-agent System in Network Controlling in Bac Hung Hai Irrigation System (phần 2)
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 17/1/2019.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.
Tóm tắt: We introduce the reinforcement learning method for multi-agent control system. The controlling problem for Bac Hung Hai irrigation system is also presented. We will represent the methods to apply reinforcement learning method and multi-agent simulation applying in Bac Hung Hai network.

Trở lại

Công bố khoa học mới