HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Benson
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 2/1/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới