HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán bù thuần nhất (tiếp tục)
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 17/1/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới