HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

 

VIETNAM-KOREA JOINT MEETING ON ALGEBRA

Halong bay, January 19-21, 2015

 

Organized by IMH-VAST and VIASM

 

PROGRAM

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới