Tháng 1 2019

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Stack của các bó quasi-coherent
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Tháng 1 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng