HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 07 Tháng 12 2021
Thứ ba 07 Tháng 12 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Multiplicity and concentration of solutions to a fractional (p; p1)-laplace problem with exponential growth
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Thìn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới