HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Multiplicity and concentration of solutions to a fractional (p; p1)-laplace problem with exponential growth
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Thìn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Thời gian: 9h30 ngày 7 tháng 12 năm 2021

Link seminar: https://meet.google.com/gre-ofgc-oio?pli=1&authuser=1

Trở lại

Công bố khoa học mới