HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 11 2021
Thứ ba 16 Tháng 11 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On the classification of positive classical solutions to elliptic equations of the Lane-Emden type.
Người báo cáo: TS. Lê Phương (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The Koszul property and free resolutions over g-stretched local rings
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày