HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Koszul property and free resolutions over g-stretched local rings
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Thời gian: 15:00 - 16:00, November 16, 2021

Tham gia bằng Google Meet: meet.google.com/oqm-weaf-cos

Tóm tắt: In this talk we study Noetherian local rings with the square of maximal ideals

Trở lại

Công bố khoa học mới