HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 17 Tháng 11 2020
Thứ ba 17 Tháng 11 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày