HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 17 Tháng 11 2020
Thứ ba 17 Tháng 11 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới