HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 06 Tháng 11 2020
Thứ sáu 06 Tháng 11 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Cohomology of contact loci
Speaker: Hong Duc Nguyen (Basque Center for Applied Mathematics)

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The Chow ring of Hilb(K3) revisited
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới