HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 06 Tháng 11 2020
Thứ sáu 06 Tháng 11 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Cohomology of contact loci
Speaker: Hong Duc Nguyen (Basque Center for Applied Mathematics)

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The Chow ring of Hilb(K3) revisited
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới