HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 23 Tháng 9 2019
Thứ hai 23 Tháng 9 2019
09:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới