HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h, Thứ hai 23/9/2019
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5 Viện Toán học

Tóm tắt: We represent definition and some properties of orthogonal convex sets and orthogonal convex hulls of a finite set of points in the plane.

Tài liệu tham khảo:

  1. Preparata, F. P., Shamos, M.: Computational Geometry: An Introduction, Springer 1985.
  2. O'Rourke, J.: Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 1998.

Trở lại

Công bố khoa học mới