HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 24 Tháng 9 2019
Thứ ba 24 Tháng 9 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp constants in the Sobolev inequalities for weighted gradient
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày