HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 3 2019
Thứ năm 07 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-Dependent Energy-to-Peak Stability of 2-D Time-Delay Roesser Systems with Multiplicative Stochastic Noises
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Topological complexity of surfaces and their configuration space
Báo cáo viên: Daniel Cohen (Lousiana University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày