HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 3 2019
Thứ năm 07 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-Dependent Energy-to-Peak Stability of 2-D Time-Delay Roesser Systems with Multiplicative Stochastic Noises
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Topological complexity of surfaces and their configuration space
Báo cáo viên: Daniel Cohen (Lousiana University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới