HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Topological complexity of surfaces and their configuration space
Báo cáo viên: Daniel Cohen (Lousiana University)

Thời gian: 9h, Thứ 5, Ngày 07/03/2019
Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học.

Trở lại

Công bố khoa học mới