HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 2 2019
Thứ ba 26 Tháng 2 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Spring school on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments
Hanoi, Feb 18th, 2019 to March 1st

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày