HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 2 2019
Thứ ba 26 Tháng 2 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Spring school on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments
Hanoi, Feb 18th, 2019 to March 1st

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới