HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 26 tháng 2 năm 2019

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới