HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Thời gian: 15h, Thứ 3, ngày 26 tháng 2 năm 2019

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới