HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 9 2017
Thứ ba 26 Tháng 9 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày