HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 9 2017
Thứ ba 26 Tháng 9 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới