HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 5 2017
Thứ ba 16 Tháng 5 2017
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On a mathematical modelling of Lithium/air batteries
Speaker: Nguyen Thuong Huyen

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding Shortest Paths Through a Sequence of Adjacent Triangles by the Method of Orienting Curves
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới