HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding Shortest Paths Through a Sequence of Adjacent Triangles by the Method of Orienting Curves
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, Thứ ba 16/5/2017.
Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới