Hội nghị

Tháng 12 2021
Tháng 11 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Tháng 10 2021
Tháng 9 2021

Hội nghị, hội thảo
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Tháng 8 2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Tháng 7 2021

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

Tháng 5 2021
Tháng 4 2021
Tháng 1 2021