HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

01 Tháng 8 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử của logic mờ trực cảm
Người báo cáo: Doãn Thị Ngân

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

01 Tháng 8 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
30/07/14, Bài giảng viện:
The proof of Po'sa - Seymour Conjecture
09/03/15, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS School on Combinatorics
16/03/15, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6, 16-20/3/2015, Hà Nội

Công bố khoa học mới