HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

02 Tháng 9 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Nhiễu của các khung
Người báo cáo: Hoàng Thị Thoa

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Tính chất compắc pháp tuyến theo dãy và ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán xấp xỉ của Li và Klette tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đa diện lồi
Người báo cáo: Vũ Ngọc Thuỳ Dương

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

02 Tháng 9 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới