HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 6 2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Funnels for finding shortest paths from the source point to all destination points on a polyhedral surface (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hình học tính toán
Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Xác suất và thống kê
Cơ sở lý thuyết ước lượng
Người báo cáo: Phan Thanh Hồng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Bài toán Quy hoạch động và Nguyên lý cực đại Potriagin
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
Coupling in Markov Chain
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Efficient Solutions in Generalized Linear Vector Optimization
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Epimorphic subgroups of algebraic groups
Người báo cáo: Đào Phương Bắc

Xêmina Hình học tính toán
Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem (cont.)
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Efficient Solutions in Generalized Linear Vector Optimization (part 2)
Người báo cáo: Nguyên Ngọc Luân

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On the Solution Existence of Convex Quadratic Programming Problems in Hilbert Spaces
Người báo cáo: Vũ Văn Đồng

01 Tháng 6 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
27/05/16, Bài giảng viện:
Physics and Mathematics
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới