HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

13 Tháng 2 2016

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry
Hanoi February 29 - March 11, 2016

13 Tháng 2 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
17/02/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
29/02/16, Hội nghị, hội thảo:
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry
21/04/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 14

Công bố khoa học mới