WEEKLY ACTIVITIES

May
06 June 2020

Seminar on Differential Equations
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Speaker: Nguyen Van Hoang

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Computational Geometry
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebra and Number Theory
Cubic points on quartic curves
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Thọ (ĐH Bách Khoa)

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Speaker: Lưu Hoàng Đức (IMH-VAST and Max Planck Institute)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo II.
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Speaker: Pham Viet Hung

Public Lecture
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

May
06 June 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications